Lượt xem: 2263 | Gửi lúc: 27/02/2014 07:48:53

Thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU

Sáng 26-2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị: Nghe, thảo luận cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 4-11-2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020.

Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra; Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh. Đồng chí Mai Văn Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe đồng chí Phạm Đăng Quyền, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, báo cáo nội dung Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện miền núi Thanh Hóa đến năm 2020. Theo đó, kế hoạch đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, đối tượng, phạm vi, chỉ tiêu, nhiệm vụ và việc tổ chức thực hiện cụ thể, chi tiết về 8 nhóm giải pháp, 54 nhiệm vụ chủ yếu  về: Nhiệm vụ nâng cao nhận thức và tính chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong công tác giảm nghèo; rà soát, điều chỉnh bổ sung, xây dựng mới quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng, các huyện miền núi để đẩy mạnh công cuộc giảm nghèo; đẩy mạnh phát triển sản xuất trên cơ sở khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của miền núi; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã, huyện miền núi; nâng cao dân trí, chất lượng nguồn nhân lực và các lĩnh vực y tế, văn hóa...

Trên cơ sở dự thảo kế hoạch thực hiện nghị quyết, hội nghị đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện nội dung dự thảo.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, đóng góp của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Mục đích, yêu cầu của kế hoạch thực hiện nghị quyết nhằm tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, năng lực chỉ đạo điều hành của chính quyền, mặt trận và đoàn thể các cấp đối với công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở 11 huyện miền núi của tỉnh nhằm cải thiện đời sống của người nghèo, sớm thu hẹp khoảng cách chênh lệch giữa miền núi và các vùng khác trong tỉnh. Vì vậy, đối tượng được xác định là toàn bộ hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân đều có trách nhiệm thực hiện nghị quyết trong phạm vi toàn tỉnh; đặc biệt, phấn đấu đến năm 2015 huyện Như Xuân thoát nghèo ra khỏi diện 30a của Chính phủ. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất với các ý kiến thảo luận tại hội nghị; đồng thời yêu cầu UBND tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu; rà soát lại nội dung, bảo đảm chi tiết các chỉ tiêu đề ra, phải rõ ràng, cụ thể về cơ quan thực hiện, thời gian hoàn thành cũng như cơ chế, chính sách, kinh phí thực hiện, bổ sung hoàn thiện kế hoạch bảo đảm tính khách quan, khoa học, phù hợp với thực tế để nghị quyết được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao nhất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị: Cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể cấp cơ sở phải tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc tinh thần, nội dung của nghị quyết; các cơ quan, đơn vị chủ trì cần kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết ở cấp huyện, xã. Các ngành liên quan phải tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức để nâng cao nhận thức, nhất là việc tuyên truyền nội dung nghị quyết, các nhân tố, mô hình, điển hình làm tốt, đấu tranh phê phán xóa bỏ, thay thế những hủ tục, tập tục lạc hậu của đồng bào các dân tộc miền núi; rà soát, đánh giá lại đội ngũ cán bộ, hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến lâm để cơ cấu lại, đề xuất cách làm mới; tập trung rà soát quy hoạch vùng, quy hoạch đất rừng, đất sản xuất, cơ cấu lại đất nông lâm trường để bảo đảm diện tích đất cho nhân dân sản xuất, phát triển kinh tế; quan tâm quy hoạch đầu tư mở rộng các cơ sở chế biến nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm chủ lực của miền núi; tăng cường công tác rà soát, thống kê hộ nghèo hàng năm đúng quy định, chống thành tích, chống lạm dụng. Mặt khác, cần tăng cường công tác phối hợp thực hiện, nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động của ban chỉ đạo, tổ công tác trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: UBND tỉnh tập trung chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, huyện, thị, thành phố trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện cao độ hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong quý I và năm 2014; chủ động tập trung cao cho các công trình, dự án lớn, dự án trọng điểm của tỉnh, nhất là công tác giải phóng mặt bằng,  bảo đảm an ninh trật tự, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chủ động nghiên cứu nắm bắt các đề xuất, kiến nghị và hoạt động của các hiệp hội, doanh nghiệp để  có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương tập trung sản xuất, chăm sóc bảo đảm thắng lợi vụ chiêm - xuân, tích cực chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, cháy rừng. Các ban xây dựng Đảng tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp, cách làm mới hiệu quả để hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, nhất là công tác chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ tới.