Lượt xem: 1316 | Gửi lúc: 22/09/2021 11:32:04

Triển khai và hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” do Thanh tra Chính phủ tổ chức

Thực hiện công văn số 13902/UBND-KSTTHCNC ngày 09/9/2021 UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và công văn số 1915/TTTH-PCTN ngày 16/9/2021 của Thanh tra tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”. Giám đốc Sở yêu cầu Các trưởng phòng, đơn vị trực thuộc Sở quán triệt, phổ biến và triển khai đầy đủ nội dung công văn số 13902/UBND-KSTTHCNC ngày 09/9/2021 UBND tỉnh về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và công văn số 1915/TTTH-PCTN ngày 16/9/2021 của Thanh tra tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và tài liệu về cuộc thi; khuyến khích các cán bộ, công chức tham gia cuộc thi và nộp bài thi theo hướng dẫn tại các công văn nêu trên (có công văn, tài liệu kèm theo).

Thanh tra Sở