Lượt xem: 905 | Gửi lúc: 25/11/2021 08:02:41
Bookmark and Share

Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Để triển khai hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng ...

Thực  hiện Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 17202/UBND-THKH ngày01/11/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 03/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sở Xây dựng hướng dẫn các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; các chủ đầu tư, đơn vị tưvấn, xây lắp, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung như sau:

1. Tiếp tục thực hiện Công văn số:8529/SXD-QLCL ngày 17/11/2021 của Sở Xây dựng về hướng dẫn công tác an toàn vệsinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid-19;

2. Thực hiện việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công xây dựng đảm bảothích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của Bộ Xây dựng tai Công văn số 4662/BXD-GĐ ngày 10/11/2021(có nội dung hướng dẫn kèm theo và được đăng tải trên website http:// www.sxdthanhhoa.gov.vn);

Sở Xây dựng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, xây lắp, cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.


Trần Quốc Huê