Lượt xem: 11267 | Gửi lúc: 03/12/2013 08:00:22

Phòng Quy hoạch - Kiến trúc

Ngày 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Ủy ban sửa đổi Hiến pháp 1992 đã ký chứng thực Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Việt Nam sửa đổi được thông qua ngày 28/11/2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII.

Bài viết khác