Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 14


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2016/TT-BXD 03/10/2106 Bộ xây dựng Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Lê Quang Hùng
2 Thông tư 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD 20/12/2021 Bộ xây dựng Thông tư Ngày 20/12/2021, Bộ Xây dựng ra thông tư số 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng).
3 14/VBHN-BXD 10/06/2020 Bộ xây dựng Thông tư Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Văn Sinh
4 07/VBHN-BXD 16/03/2020 Bộ xây dựng Thông tư Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Lê Quang Hùng
5 14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Bùi Phạm Khánh
6 18/2016/TT_BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Lê Quang Hùng
7 16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Bùi Phạm Khánh
8 17/2016/TT_BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Bùi Phạm Khánh
9 15/2016/TTBXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Bùi Phạm Khánh
10 09/2014/TT-BXD 07/10/2014 Bộ xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Lại Quang
11 Số: 09/2014/TT-BXD 07/10/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Cao Lại Quang
12 12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Phan Thị Mỹ Linh
13 11/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình. Trịnh Đình Dũng
14 01/2014/TTLT-BNV-BXD 21/08/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21/08/2014 Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử. Nguyễn Duy Thăng, Cao Lại Quang