Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 3076


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 03/2016/TT-BXD 03/10/2106 Bộ xây dựng Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Lê Quang Hùng
2 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa 15/09/2021 Sở xây dựng Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa đào vũ việt
3 09/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý vật liệu xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
4 10/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
5 5117/SXD-QĐ 22/07/2021 Sở xây dựng Công văn Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2021 Phan Lê Quang
6 4275/SXD-VP 16/06/2021 Sở xây dựng Công văn đăng tải thông tin thành lập sàn giao dịch bất động sản lên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng: Sàn giao dịch bất động sản Thành Công Lê Ngọc Thanh
7 3204/QĐ-SXD 18/05/2021 Sở xây dựng Công văn Chỉ số giá xây dựng Quý I/2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hải Đức
8 36/KH-SXD 01/05/2021 Sở xây dựng Công văn Kế hoạch công khai bản kê khai tài sản , thu nhập năm 2020
9 681/QĐ_SXD 02/04/2021 Sở xây dựng Công văn Chỉ số giá Quý IV năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
10 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
11 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
12 8188/QĐ-SXD 25/12/2020 Sở xây dựng Công văn Quyết định số 8188/QĐ-SXD ngày 25/12/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
13 7546/QĐ-SXD 30/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 7546/QĐ-SXD ngày 31/11/2020 của Sở Xây dựng quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Xây dựng
14 7095/TB-SXD 12/11/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo tổ chức sát hạch xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng vào ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Sở Xây dựng Lê Ngọc Thanh
15 6391/SXD-VP 13/10/2020 Sở xây dựng Công văn Thông báo Danh sách các các nhân tham dự thi sát hạch, xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (ngày sát hạch 17/10/2020 tại Sở Xây dựng) Lê Ngọc Thanh