204

thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Tòa CC2 - thuộc Dự án Khu dân cư Đông Nam, Khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa (Đợt 9)

202

thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC3 - Đợt 5).

94

thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (Đợt 16)

16

thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CC3 - Đợt 4).

15

thông báo danh sách các đối tượng dự kiến được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và đô thị Hoàng Long, phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa (Tòa nhà CT1 - Đợt 12).

Các tin khác