Lượt xem: 593 | Gửi lúc: 21/02/2021 08:54:59
Bookmark and Share

Sở Xây dựng Thanh Hóa: Tăng cường quản lý chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình

(Xây dựng) - Nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng công trình, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực chất lượng và chi phí đầu tư xây dựng.

Ảnh minh họa.

Trong năm 2020, Sở Xây dựng Thanh Hóa đã tăngcường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác quản lý chất lượng các côngtrình xây dựng, việc kiểm tra được lập kế hoạch và có sự phối hợp giữa cácngành để tránh sự chống chéo. Qua công tác kiểm tra, Sở Xây dựng Thanh Hóa đãkịp thời phát hiện, khuyến cáo xử lý kỹ thuật để đảm bảo chất lượng công trình;phát hiện ngăn chặn kịp thời những hành vi có biểu hiện tiêu cực trong hoạtđộng xây dựng.

Các công trình được kiểm tra và hướng dẫn đếnlúc nghiệm thu đưa vào sử dụng cơ bản đáp ứng yêu cầu. Năm 2020, Sở Xây dựngThanh Hóa đã tiến hành kiểm tra 215 công trình xây dựng dân dụng, giao thông,thủy lợi, thủy điện, công trình hạ tầng kỹ thuật. Qua đó, đã điểm tra công tácnghiệm thu đưa 141 công trình vào sử dụng (trong đó chấp nhận nghiệm thu 119công trình và không chấp nhận nghiệm thu 22 công trình do tồn tại về chất lượngxây lắp và chưa hoàn chỉnh hồ sơ hoàn thành công trình). Chất lượng và công tácquản lý chất lượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có nhiều chuyển biến tích cực.

Ngoài ra, Sở Xây dựng Thanh Hóa triển khaithực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số68/2019/NĐ-CP với nhiều nội dung đổi mới, có tính đột phá. Tuy nhiên, bên cạnhđó đã gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình xác định và quản lý chiphí đầu tư xây dựng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số dự án, côngtrình xây dựng, nhất là một số công trình xây dựng chuyên ngành.

Trước thực tế, Sở đã kịp thời tham mưu choUBND tỉnh Thanh Hóa ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn để việc quản lý chiphí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh không vướng mắc, gián đoạn,giúp đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.


Hà Chi