Lượt xem: 652 | Gửi lúc: 19/01/2021 08:58:34
Bookmark and Share

Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Ngày 01/01/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa

Trong thời gian qua UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngàng triển khai thực hiện nhiều biện pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao trách nhiệm, chất lượng công tác tham mưu, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn môt số ngành, địa phương, đơn vị chưa chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... Những hạn chế, yếu kém nêu trên đã ảnh hưởng không nhỏ đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, làm giảm hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, làm suy giảm lòng tin của tổ chức, công dân và ảnh hưởng đến các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành và quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan Nhà nước các cấp; đồng thời, tập trung triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung, công việc tại Chỉ thị số 01/CT-UBND.

Xem nội dung chi tiết tại đây

Bích Phương