Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 17


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 05/2022/TT-BXD 30/11/2022 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 05/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng QCVN 03:2022/BXD Lê Quang Hùng
2 06/2022/TT-BXD 30/11/2022 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 06/2022/TT-BXD ngày 30/11/2022 của Bộ Xây dựng: Ban hành Quy chuẩn quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình QCVN 06:2022/BXD Lê Quang Hùng
3 03/2022/TT-BXD 27/09/2022 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư 03/2022/TT-BXD hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn về xây dựng Nguyễn Thanh Nghị
4 Thông tư 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD 20/12/2021 Bộ xây dựng Thông tư Ngày 20/12/2021, Bộ Xây dựng ra thông tư số 16/2021/TT-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 18:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn trong thi công xây dựng (Quy chuẩn này quy định các yêu cầu về kỹ thuật và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến việc đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình cho người ở công trường xây dựng và khu vực lân cận công trường xây dựng).
5 14/VBHN-BXD 10/06/2020 Bộ xây dựng Thông tư Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 06/10/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Văn Sinh
6 07/VBHN-BXD 16/03/2020 Bộ xây dựng Thông tư Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BXD ngày 16/03/2020 của Bộ Xây dựng: Thông tư Quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Lê Quang Hùng
7 03/2016/TT-BXD 03/10/2016 Bộ xây dựng Thông tư Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Lê Quang Hùng
8 18/2016/TT_BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Quy định chi tiết hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Lê Quang Hùng
9 14/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Bùi Phạm Khánh
10 15/2016/TTBXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Bùi Phạm Khánh
11 16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng Bùi Phạm Khánh
12 17/2016/TT_BXD 30/06/2016 Bộ xây dựng Thông tư Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng Bùi Phạm Khánh
13 Số: 09/2014/TT-BXD 07/10/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/07//2014 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Cao Lại Quang
14 09/2014/TT-BXD 07/10/2014 Bộ xây dựng Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Cao Lại Quang
15 12/2014/TT-BXD 25/08/2014 Bộ xây dựng Thông tư Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định và phê duyệt Chương trình phát triển đô thị. Phan Thị Mỹ Linh