Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 10


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 382/QĐ-SXD 18/01/2023 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
2 5253/QĐ-SXD 20/07/2022 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
3 4435/QĐ-SXD 21/07/2020 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
4 2212/QĐ-SXD 17/04/2020 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
5 0405/SXD-KTXD 18/01/2019 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2018 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
6 290/SXD-KT 17/01/2017 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố tập chỉ số giá xây dựng Quý IV năm 2016 17/01/2017
7 5900/SXD-KT 17/10/2016 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố tập chỉ số giá Quý III năm 2016 17/10/2016
8 1836/SXD-KT 15/04/2016 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố tập chỉ số giá quý I năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành
9 1473/LSXD-TC 04/03/2015 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố giá đến hiện trường xây lắp quý I năm 2015 các huyện trên địa bàn tỉnh Trịnh Tuấn Thành
10 Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quí III_2014 30/09/2014 Sở xây dựng Chỉ số giá Công bố giá vật liệu đến hiện trường xây lắp Quí III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Thành