Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 10/2014/TT-BXD 07/11/2014 Bộ xây dựng Công văn Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng Quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ. Cao Lại Quang
2 08/VBHN-BXD 29/08/2014 Bộ xây dựng Công văn Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BXD ngày 29/08/2014 của Bộ Xây dựng Thông tư hướng dẫn cho thuê, quản lý vận hành nhà ở sinh viên và nhà ở công nhân khu công nghiệp. Nguyễn Trần Nam