Lượt xem: 336 | Gửi lúc: 03/04/2024 15:37:54

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024

Ngày 28/3/2024, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng đã ký ban hành văn bản số 1304/BXD-GĐ về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2024.

Theo đó, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) được tổ chức từ ngày 01/5/2024 đến ngày 31/5/2024 với chủ đề “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình.

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2024 hướng về các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; các cơ quan chuyên môn về xây dựng; các tổ chức, cá nhân và người lao động tham gia hoạt động xây dựng tổ chức phát động phong trào thi đua đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình, tổ chức lễ mít tinh hoặc các chương trình, hoạt động hưởng ứng phù hợp với chủ đề, nội dung của Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi công xây dựng và Tài liệu hướng dẫn Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng trên trang Web của Bộ Xây dựng.

- Xây dựng và tuyên truyền các tài liệu, ấn phẩm, phóng sự với chủ đề, nội dung về ATVSLĐ tới các cơ quan, tổ chức đoàn thể, cán bộ, công nhân viên và các công trường đang thi công xây dựng bằng các hình thức trực tiếp hoặc thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường tổ chức công tác tập huấn, bồi dưỡng về ATVSLĐ cho bộ phận quản lý, giám sát về ATVSLĐ và người lao động; tổ chức hội nghị, hội thảo, đối thoại về ATVSLĐ và các hoạt động phù hợp với đặc điểm, điều kiện tại cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có thể xảy ra tai nạn và các biện pháp phòng ngừa tai nạn tại nơi làm việc và trên công trường xây dựng.

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ của các chủ thể, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng và quy định rõ trách nhiệm quản lý về ATVSLĐ theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình, biện pháp đảm bảo ATVSLĐ.

Tổ chức kiểm tra liên ngành về công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc và trong thi công xây dựng công trình; xử lý, đề xuất xử lý các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ theo quy định.

Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình có người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ Xây dựng giao Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Cục Giám định) chủ trì xây dựng Tài liệu hướng dẫn kiểm tra an toàn lao động trong thi công xây dựng cho các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương; chủ trì, phối hợp với Công đoàn Xây dựng Việt Nam và một số Sở Xây dựng tổ chức Đoàn kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; tổng kết, báo cáo kết quả Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024.

Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Giám định tổ chức phát động phong trào thi đua và khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 theo kế hoạch.

Trung tâm thông tin, Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng phối hợp với Cục Giám định đưa tin, truyền thông về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 vào thời điểm trước, trong và sau thời gian tổ chức.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương (Sở Xây dựng, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện) phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 và tổ chức thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ trong thi công xây dựng công trình; xử lý các vi phạm về ATVSLĐ (nếu có) theo quy định của pháp luật;

Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng lập và tổ chức thực hiện kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ, phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện của đơn vị; phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ, ngành, địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024 theo kế hoạch.

Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ ngành Xây dựng năm 2024 gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/6/2024 (theo Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội).

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1304-BXD-GD_28032024.pdf

Trung tâm Thông tin