Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 6


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 50/2014/Qh13 18/06/2014 Quốc hội Luật Luật Xây dựng Nguyễn Sinh Hùng
2 45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội Luật Luật Đất Đai Nguyễn Sinh Hùng
3 43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội Luật Luật Đấu thầu Nguyễn Sinh Hùng
4 33/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội Luật Nguyễn Sinh Hùng
5 30/2009/QH12 17/06/2009 Quốc hội Luật Luật quy hoạch đô thị Nguyễn Phú Trọng
6 2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội Luật Luật Kinh doanh bất động sản Nguyễn Phú Trọng