Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 60


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 62/QĐ-BXD 08/02/2023 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 Bùi Hồng Minh
2 176/QĐ-UBND 01/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Mai Xuân Liêm
3 1846/QĐ-UBND 30/05/2022 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Nguyễn Văn Thi
4 01/QĐ-HĐ 13/05/2022 Sở xây dựng Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mô giới bất động sản năm 2021 Vũ Thanh Bình
5 239/QĐ-SXD 11/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
6 88/QĐ-SXD 06/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
7 9774/QĐ-SXD 28/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
8 9424/QĐ-SXD 17/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
9 8973/QĐ-SXD 02/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 10 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
10 8632/QĐ-SXD 22/11/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 19 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
11 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa 15/09/2021 Sở xây dựng Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa đào vũ việt
12 7546/QĐ-SXD 30/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 7546/QĐ-SXD ngày 31/11/2020 của Sở Xây dựng quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Xây dựng
13 6878/QĐ-SXD 03/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Thanh
14 582/QĐ-SXD 02/06/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 582/QĐ-SXD ngày 6/2/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực HĐXD thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở XD Thanh Hóa.
15 61/QĐ-SXD 01/06/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 6/1/2020 của Giám đốc Sở Xây dựng về phân bổ chi tiết dự toán ngân sách năm 2020