Lượt xem: 914 | Gửi lúc: 06/08/2018 16:13:10
Bookmark and Share

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Ngày 30/7/2018 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 12/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa và Kế hoạch số 78-KH/ĐUK ngày 05/7/2018 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7,khóa XII của Đảng. Trên cơ sở Kế hoạch 70-KH/ĐU ngày 09/7/2018 của Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa. Ngày 30/7/2018 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự chỉ đạo Hội nghị có đại diện các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy -  Lãnh đạo Sở Xây dựng; các đồng chí đảng Ủy viên, Bí thư các chi bộ, đảng bộ bộ phận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngành, các Ủy viên Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Ngành Xây dựng và cán bộ,đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng. Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giới thiệu, quán triệt các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ;Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức,lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Uy – Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai các nội dung tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Sở Xây dựng cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng; Hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân, việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.
  


Mai Văn Huy