Lượt xem: 2416 | Gửi lúc: 31/07/2020 14:58:08
Bookmark and Share

Thanh Hóa: Giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành công văn về việc cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng.

Để thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan; trên cơ sở đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 4504/SXD-HT ngày 23/7/2020 về việc rà soát giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng gồm: Thẩm định dự án (hoặc dự án điều chỉnh), thẩm định thiết kế cơ sở (hoặc thiết kế cơ sở điều chỉnh); thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh), thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (hoặc thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh) của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng (hoặc thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh); đồng thời, việc giải quyết các hồ sơ, thủ tục nêu trên phải đảm bảo về chất lượng, tiến độ và hiệu quả theo đúng quy định.