Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 62


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 5067/QĐ-SXD 01/08/2023 Sở xây dựng Quyết định Công bố Tập chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Phan Lê Quang
2 25/2023/QĐ-UBND 23/06/2023 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định ban hành Quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm
3 62/QĐ-BXD 08/02/2023 Bộ xây dựng Quyết định Quyết định Công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2022 Bùi Hồng Minh
4 176/QĐ-UBND 01/10/2022 UBND Tỉnh Quyết định Quyết định Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Mai Xuân Liêm
5 1846/QĐ-UBND 30/05/2022 UBND Tỉnh Quyết định Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa năm 2022 Nguyễn Văn Thi
6 01/QĐ-HĐ 13/05/2022 Sở xây dựng Quyết định Phê duyệt kết quả kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề mô giới bất động sản năm 2021 Vũ Thanh Bình
7 239/QĐ-SXD 11/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 08 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
8 88/QĐ-SXD 06/01/2022 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 11 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
9 9774/QĐ-SXD 28/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
10 9424/QĐ-SXD 17/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 14 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
11 8973/QĐ-SXD 02/12/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 10 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
12 8632/QĐ-SXD 22/11/2021 Sở xây dựng Quyết định Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 19 cá nhân - hmv Lê Ngọc Thanh
13 Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa 15/09/2021 Sở xây dựng Quyết định Về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Xây dựng Thanh Hóa đào vũ việt
14 7546/QĐ-SXD 30/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Quyết định số 7546/QĐ-SXD ngày 31/11/2020 của Sở Xây dựng quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Xây dựng
15 6878/QĐ-SXD 03/11/2020 Sở xây dựng Quyết định Chỉ số giá Quý III năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa Lê Ngọc Thanh