Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 2


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn
2 36/KH-UBND 14/03/2017 UBND Tỉnh Văn bản Kế hoạch Phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2017-2020 Ngô Văn Tuấn