Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 61


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Chính phủ Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Phó Thủ tướng -Trần Hồng Hà
2 153/QĐ-TTg 27/02/2022 Chính phủ Quyết định Quyết định số 153/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Trần Hồng Hà
3 09/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý vật liệu xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
4 10/2021/NĐ-CP 02/09/2021 Chính phủ Nghị định Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
5 15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
6 06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Chính phủ Nghị định Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
7 100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
8 46/2015/NĐ-CP 05/12/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
9 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
10 44/2015/NĐ-CP 05/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
11 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nguyễn Tấn Dũng
12 134/QĐ-TTg 26/01/2015 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 Nguyễn Tấn Dũng
13 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nguyễn Tấn Dũng
14 15/2013/NĐ-CP 12/02/2013 Chính phủ Quản lý chất lượng công trình xây dựng
15 11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Chính phủ Về quản lý đầu tư phát triển đô thị