Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 19


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 62/2020/QH14 17/06/2020 Quốc hội Luật Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng Nguyễn Thị Kim Ngân
2 40/2019/QH14 13/06/2019 Quốc hội Luật Luật Kiến trúc năm 2019 Nguyễn Thị Kim Ngân
3 50/2014/Qh13 18/06/2014 Quốc hội Luật Luật Xây dựng Nguyễn Sinh Hùng
4 45/2013/QH13 29/11/2013 Quốc hội Luật Luật Đất Đai Nguyễn Sinh Hùng
5 43/2013/QH13 26/11/2013 Quốc hội Luật Luật Đấu thầu Nguyễn Sinh Hùng
6 33/2013/QH13 19/06/2013 Quốc hội Luật Nguyễn Sinh Hùng
7 38/2009/QH12 19/06/2009 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của Luật xây dựng số 16/2003/QH11, Luật đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Luật nhà ở số 56/2005/QH11.
8 34/2009/QH12 18/06/2009 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung Điều 126 Luật Nhà ở và Điều 121 Luật Đất đai.
9 30/2009/QH 17/06/2009 Quốc hội Luật quy hoạch đô thị
10 30/2009/QH12 17/06/2009 Quốc hội Luật Luật quy hoạch đô thị Nguyễn Phú Trọng
11 63/2006/QH11 12/07/2006 Quốc hội Luật Kinh doanh bất động sản
12 2006/QH11 29/06/2006 Quốc hội Luật Luật Kinh doanh bất động sản Nguyễn Phú Trọng
13 59/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật đầu tư
14 61/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật đấu thầu
15 60/2005/QH11 29/11/2005 Quốc hội Luật doanh nghiệp