Lượt xem: 570 | Gửi lúc: 16/11/2023 15:04:18

V/v triển khai và tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BTC, ngày 25/10/2023 của Ban Tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh năm 2024; Công văn số 1141-CV/ĐUK ngày 08/11/2023 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về triển khai và tham gia cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh, năm 2024

Văn phòng Sở