Lượt xem: 957 | Gửi lúc: 15/12/2022 08:49:59

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BXD ngày 07/09/2021 của Bộ Xây dựng: Thông tư Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư