Lượt xem: 1765 | Gửi lúc: 22/07/2009 06:32:56

601 /SXD-KTKH

V/V Hướng dẫn thực hiện Thụng tư số 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

File đính kèm:

Bài viết khác