Lượt xem: 1902 | Gửi lúc: 10/10/2013 09:32:48
Bookmark and Share

Sở Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn pháp luật xây dựng

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về pháp luật xây dựng cho các đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý xây dựng ở cấp xã, huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây dựng đã tổ chức tập huấn cho các đối tượng là cán bộ, chuyên viên Phòng Công thương; Phòng tài chính và Phòng Nông nghiệp huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch, Cán bộ địa chính, Kế toán ngân sách xã; Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 11/10/2003 Sở Xây dựng đã tổ chức triển khai được 14/27 huyện, thị xã, Thành phố trong tỉnh.

Tại hội nghị, các nội dung trọng tâm của: Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về cấp phép XD; Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư và phát triển đô thị; Nghị định số 26/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra XD; Nghị định số 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng CTXD. Nghị định và các Thông tư hướng dẫn thực hiện các Nghị định như: Thông tư 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 10/2013/TT-BXD, ngày 25/7/2013 về Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng CTXD; Thông tư số 12/2013/TT-BXD, ngày 31/7/2013 về Quy định tổ chức Giải thưởng về chất lượng CTXD; Thông tư số 13/2013/TT-BXD, ngày 15/8/2013 về Quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình…đã được các đồng chí Lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn Sở Xây dựng trực tiếp truyền đạt, hướng dẫn trao đổi với các học viên. Các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những nội dung được triển khai, đặc biệt là những nội dung thay đổi, những điểm mới so với các văn bản quy phạm pháp luật trước đây, tạo sự đột phá để hoàn thiện từng bước công tác quản lý đầu tư xây dựng. Các địa phương, các thành phần tham dự hội nghị tập huấn cũng đề nghị: Cần phân cấp công tác thẩm tra thiết kế và Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng của các cơ quan QLNN về xây dựng ( Sở Xây dựng và các sở quản lý xây dựng chuyên ngành) đối với các công trình có quy mô nhỏ về cho UBND cấp huyện thực hiện. Theo kế hoạch, lịch trình tập huấn sẽ hoàn thành tại 27/27 huyện, thị, thành phố vào 30/10/2013.