Lượt xem: 2102 | Gửi lúc: 02/06/2014 10:31:57
Bookmark and Share

Phát triển nhà ở xã hội phải tuân thủ quy hoạch

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 08/2014/TT-BXD hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, Thông tư quy định cụ thể về các cơ chế ưu đãi liên quan đến chính sách tài chính, thuế (miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo quy định của pháp luật) và việc vay vốn ưu đãi áp dụng đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

Ngoài các quy định về tiêu chuẩn thiết kế; trình tự, thủ tục và hồ sơ xin chấp thuận đầu tư dự án nhà ở xã hội; trình tự, thủ tục thực hiện việc bán, cho thuê, thuê mua, hợp đồng mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; quản lý việc sử dụng, vận hành và khai thác nhà ở quỹ xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án; quản lý chất lượng, khai thác và quản lý sử dụng nhà ở xã hội do các hộ gia đình, cá nhân xây dựng... việc phát triển nhà ở xã hội phải tuân thủ theo quy hoạch xây dựng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. nhà ở xã hội phải bảo đảm đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

nhà ở xã hội cũng phải được quản lý chặt chẽ trong quá trình sử dụng, khai thác vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh, vệ sinh và môi trường.

Đối với phần quỹ đất 20% dành cho phát triển nhà ở xã hội tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, nếu chủ đầu tư không có nhu cầu phải chuyển giao quỹ đất này cho UBND cấp tỉnh nơi có dự án để lựa chọn chủ đầu tư dự án (mới) thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm không thay đổi mục đích sử dụng đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chủ đầu tư dự án dành 20% tổng quỹ đất được giao trong phạm vi dự án phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng công trình kinh doanh thương mại là nhà ở thương mại được phép áp dụng tiêu chuẩn thiết kế nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành.

Việc quản lý vận hành nhà ở xã hội do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện hoặc giao cho đơn vị có chức năng về quản lý vận hành nhà ở thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở hiện hành và quy định của Thông tư này. Người mua, thuê, thuê mua nhà ở ngoài trách nhiệm trả tiền mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội còn phải nộp chi phí quản lý vận hành nhà ở theo quy định của Thông tư này.

Đối với phần kinh doanh thương mại, chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý vận hành được bán, cho thuê, cho thuê mua theo giá thị trường để bù đắp chi phí đầu tư của dự án, phải bảo đảm công khai, minh bạch trên cơ sở hoạch toán trong quá trình xác định giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08/7/2014.

Dương Nguyễn

Nguyễn Văn Tuấn

Bài viết khác