Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 4


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 15/VBHN-BXD 12/10/2023 Bộ xây dựng Văn bản Văn bản hợp nhất số 15/VBHN-BXD ngày 12/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định về quản lý đầu tư phát triển đô thị Nguyễn Tường Văn
2 14/VBHN-BXD 02/10/2023 Bộ xây dựng Văn bản Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BXD ngày 02/10/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
3 13/VBHN-BXD 27/09/2023 Bộ xây dựng Văn bản Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/09/2023 của Bộ Xây dựng: Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nguyễn Tường Văn
4 12/VBHN-BXD 27/04/2020 Bộ xây dựng Văn bản Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BXD ngày 27/04/2020 của Bộ Xây dựng: Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch Phạm Hồng Hà