Lượt xem: 499 | Gửi lúc: 27/05/2022 11:09:37
Bookmark and Share

Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành văn bản về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai năm 2022 với chủ đề “Cộng đồng bền vững, thích ứng thiên tai”.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức truyền tải thông điệp truyền thông, tuyên truyền tại cơ sở; hỗ trợ, phối hợp với Hội Người cao tuổi hướng dẫn già làng, trưởng bản, người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng tuyên truyền tới người dân về phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Các cơ quan, đơn vị chủ động cân đối, bố trí từ các nguồn ngân sách Nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác hoặc huy động từ nguồn vốn xã hội hóa.
Ngoài ra, các đơn vị khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và thực nghiêm các quy định hiện hành về phòng chống dịch COVID-19; báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua Chi cục Thủy lợi trước ngày 5-6-2022 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai theo quy định.

Trần Quốc Huê