Danh mục thủ tục hành chính

Số hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 48


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký Liên kết
1 B-BXD-263397-TT 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh (cấp tỉnh) quy định tại Điểm b Khoản 2, Điểm b Khoản 3, Điểm b Khoản 5 Điều 10 của Nghị định 59 được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Nghị định 42 Khoản 4 Điều 10 Nghị định Lê Thị Thìn Tải về
2 B-BXD-263398-TT 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; Lê Thị Thìn Tải về
3 B-BXD-263399-TT 17/01/2017 Xây dựng Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định s Lê Thị Thìn Tải về
4 BNV-|THA-264773 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Tải về
5 BNV-THA264771 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Tải về
6 BNV-THA-264772 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục thi nâng ngạch công chức Tải về
7 BNV-THA-264774 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên Tải về
8 BNV-THA-264776 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục thi tuyển viên chức Tải về
9 BNV-THA-264777 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển viên chức Tải về
10 BNV-THA-264778 Cán bộ, công chức, viên chức Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Tải về
11 BTC-THA-287033 06/06/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Quyết định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh (mã hồ sơ BCT-THA-287033) Lê Thị Thìn Tải về
12 BXD-THA-263386 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn Tải về
13 BXD-THA-263429 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn Tải về
14 BXD-THA-263441 03/07/2019 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận hạng/công nhận lại hạng nhà chung cư (Mã thủ tục hành chính: BXD-THA-263441). Lê Thị Thìn Tải về
15 BXD-THA-263442 03/07/2019 Quyết định số 2654/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Thanh Hóa Nhà ở và công sở Thủ tục công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư (Mã thủ tục hành chính: BXD-THA-26344). Lê Thị Thìn Tải về