Thủ tục hành chính theo đề án 30

Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 40


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký
1 08-5-2017 08/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 08/5/2017
2 17/05/2017 17/05/2017 Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 17/05/2017
3 18-05-2017 18/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 18/05/2017
4 19-05-2017 19/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 19/05/2017
5 22-05-2017 22/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 22/05/2017
6 23-05-2017 23/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 23/05/2017
7 24-05-2017 24/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính ngày 24/05/2017
8 9-5-2017 09/05/2017 Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 9/5/2017
9 Ngày 10-5-2017 10/05/2017 Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 10/5/2017
10 T-THA 288210-TT 25/01/2017 UBND tỉnh Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
11 T-THA-287742-TT 04/07/2016 UBND tỉnh Kinh doanh bất động sản Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
12 T-THA-287938-TT 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.
13 T-THA-287939-TT 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.
14 T-THA-287945-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
15 T-THA-287946-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.