Thủ tục hành chính theo đề án 30

Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 34


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký
1 08-5-2017 08/05/2017 Văn phòng Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 08/5/2017
2 9-5-2017 09/05/2017 Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 9/5/2017
3 Ngày 10-5-2017 10/05/2017 Công khai kết quả giải quyết Thủ tục hành chính Công khai kết quả giải quyết TTHC ngày 10/5/2017
4 T-THA 288210-TT 25/01/2017 UBND tỉnh Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng
5 T-THA-287742-TT 04/07/2016 UBND tỉnh Kinh doanh bất động sản Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư
6 T-THA-287938-TT 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.
7 T-THA-287939-TT 03/01/2017 UBND tỉnh Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.
8 T-THA-287945-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
9 T-THA-287946-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh.
10 T-THA-287947-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Quy hoạch xây dựng Cấp giấy phép quy hoạch dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh quản lý.
11 T-THA-287948-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Chứng chỉ hành nghề Cấp/cấp lại /điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đối với: tổ chức khảo sát xây dựng; tổ chức lập quy hoạch xây dựng; tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tổ chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng;
12 T-THA-287949-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Đăng ký thông tin năng lực DN Đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực)
13 T-THA-287950-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Xây dựng Thẩm định dự án/dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh.
14 T-THA-287951-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Xây dựng Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước).
15 T-THA-287987-TT 17/01/2017 UBND tỉnh Xây dựng Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh.