Thủ tục hành chính theo đề án 30

Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 37


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Lĩnh vực Trích yếu nội dung Người ký
1 2107/QĐ-UBND 06/06/2018 UBND tỉnh Thanh Hóa Xây dựng Thẩm định giá thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh (mã hồ sơ BCT-THA-287033) Lê Thị Thìn
2 BXD-THA-263386 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn
3 BXD-THA-263429 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với tổ chức) Lê Thị Thìn
4 BXD-THA-263454 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III (về lĩnh vực hoạt động và hạng) - đối với tổ chức Lê Thị Thìn
5 BXD-THA-263455 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III của cá nhân nước ngoài Lê Thị Thìn
6 BXD-THA-263456 26/09/2018 Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (đối với cá nhân) Lê Thị Thìn
7 BXD-THA-263457 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III Lê Thị Thìn
8 BXD-THA-263458 26/09/2018 Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với cá nhân) Lê Thị Thìn
9 BXD-THA-263459 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III (đối với trường hợp bị thu hồi quy định tại điểm b, c, d Khoản 2 Điều 44a Nghị định số 100/2018/NĐ-CP: do giả mạo giấy tờ trong hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; cho thuê, chomượn Lê Thị Thìn
10 BXD-THA-263460 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng, hết hạn) - Đối với cá nhân Lê Thị Thìn
11 BXD-THA-263461 26/09/2018 - Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa Chứng chỉ hành nghề Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân hạng II, III do lỗi của cơ quan cấp Lê Thị Thìn
12 T-THA 288210-TT 25/01/2017 Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Lĩnh vực Giám định Tư pháp Xây dựng Bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng Lê Thị Thìn
13 T-THA-287742-TT 04/07/2016 Quyết định số QĐ 2374/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa Kinh doanh bất động sản Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án Bất động sản đối với dự án do UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết định việc đầu tư Lê Thị Thìn
14 T-THA-287938-TT 03/01/2017 Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Lê Thị Thìn
15 T-THA-287939-TT 03/01/2017 Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa Hoạt động Xây dựng của Tổ chức, cá nhân nước ngoài Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. Lê Thị Thìn