Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 5


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 46/2015/NĐ-CP 05/12/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
2 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
3 44/2015/NĐ-CP 05/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
4 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nguyễn Tấn Dũng
5 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nguyễn Tấn Dũng