Số hiệu Người ký
Trích yếu
Ngày ban hành Đến ngày

Tổng số văn bản : 55


STT Số hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Trích yếu nội dung Người ký
1 100/2018/NĐ-CP 16/07/2018 Chính phủ Nghị định Nghị định sửa đổi, bổ sung, bải bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Phúc
2 46/2015/NĐ-CP 05/12/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ : Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
3 59/2015/NĐ-CP 18/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ : Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
4 44/2015/NĐ-CP 05/06/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng Nguyễn Tấn Dũng
5 32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Chính phủ Nghị định Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ : Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Nguyễn Tấn Dũng
6 134/QĐ-TTg 26/01/2015 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành Xây dựng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2014 - 2020 Nguyễn Tấn Dũng
7 63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Chính phủ Nghị định Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu Nguyễn Tấn Dũng
8 15/2013/NĐ-CP 12/02/2013 Chính phủ Quản lý chất lượng công trình xây dựng
9 11/2013/NĐ-CP 14/01/2013 Chính phủ Về quản lý đầu tư phát triển đô thị
10 10/2012/TT-BXD 20/12/2012 Chính phủ Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp phép xây dựng
11 64//2012/NĐ-CP 12/12/2012 Chính phủ Cấp phép xây dựng
12 05/2012/TT-BXD 10/10/2012 Chính phủ Thông tư Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng
13 06/2012/TT-BXD 10/10/2012 Chính phủ Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng
14 79/2009/NĐ-CP 28/09/2009 Chính phủ Quản lý chiếu sáng đô thị
15 51/2009/NĐ-CP 03/06/2009 Chính phủ Nghị định số 51/2009/NĐ-CP ngày 03/06/2009 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số Điều của Nghị quyết số 19/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 của Quốc hội về việc thí điểm cho tổ chức, cá nhân nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam