Lượt xem: 2576 | Gửi lúc: 17/06/2021 09:27:40
Bookmark and Share

QĐ 702_ Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định số 702/QĐ-BXD ngày 09/06/2021 của Bộ Xây dựng về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

bộ xây dựng