Lượt xem: 387 | Gửi lúc: 15/06/2022 15:09:32
Bookmark and Share

V/v chấn chỉnh một số nội dung trong công tác cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Cục Quản lý Hoạt động Xây dựng - Bộ Xây dựng tại Công văn số 386/HĐXD-VP ngày 17/5/2022 về việc cá nhân sử dụng bằng đại học bất hợp pháp và các giấy tờ không hợp lệ nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Trong đó có nội dung: “Đề nghị các Sở Xây dựng và các Tổ chức xã hội - nghề nghiệp rà soát hồ sơ đã cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III và xem xét kỹ các hồ sơ đang thụ lý. Báo cáo những cá nhân vi phạm trong việc sử dụng các hồ sơ bất hợp pháp, không hợp lệ để nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng về Cục Quản lý hoạt động xây dựng”. Sở Xây dựng Thanh Hóa đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng một số nội dung như sau:
1. Đối với các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng:
- Trung thực trong việc kê khai hồ sơ. Nghiêm cấm sử dụng tài liệu, văn bằng, chứng chỉ giả mạo và các giấy tờ không hợp lệ có liên quan để nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (CCHN).
- Hồ sơ đề nghị cấp CCHN thực hiện bằng hình thức nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh Thanh Hóa (Không thực hiện việc đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN tại cơ quan Sở Xây dựng Thanh Hóa).
Theo đó:
+ Trường hợp cá nhân chưa có kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp CCHN: Sở Xây dựng sẽ tổ chức sát hạch (thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm sát hạch đến từng cá nhân …) và xét cấp CCHN theo quy định.
+ Trường hợp cá nhân đã có kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp CCHN: Sở Xây dựng sẽ tổ chức xét cấp theo quy định.
2. Đối với các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng:
- Không thực hiện hợp thức hóa các hồ sơ có liên quan đến việc đề nghị cấp CCHN của cá nhân sai lệch với thực tế về quá trình hoạt động chuyên môn trong xây dựng của cá nhân (đặc biệt là các cá nhân không thuộc đơn vị mình).
- Kịp thời phối hợp, cung cấp các thông tin có liên quan khi có đề nghị của Sở Xây dựng (trong việc xét cấp CCHN của Sở Xây dựng). Sở Xây dựng đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nghiêm túc thực hiện./.
(kèm theo CV)

Trần Quốc Huê