Lượt xem: 882 | Gửi lúc: 20/02/2014 09:55:53
Bookmark and Share

Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 18,4%

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng tăng cường hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố trong việc lập và phê duyệt các đồ án quy hoạch nên chất lượng, tầm nhìn của các quy hoạch được nâng lên.

Đến nay, 100% đô thị trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch chung, 80% đô thị được phê duyệt quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết xây dựng... Trong đó giai đoạn 2011 – 2013, có 210 đồ án quy hoạch được phê duyệt, có 6 đồ án quy hoạch phát triển ngành, 3 đồ án quy hoạch vùng, 53 đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị; 134 đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; 14 đồ án quy hoạch điểm dân cư nông thôn. Hiện nay, tỉnh đang triển khai thực hiện các đồ án quy hoạch quy mô lớn như: Quy hoạch mở rộng Khu Kinh tế Nghi Sơn (quy mô 45.000 ha); quy hoạch trung tâm vùng huyện Tĩnh Gia (quy mô 7.718 ha – tương lai là trung tâm của đô thị loại I trực thuộc tỉnh); quy hoạch chung đô thị Lam Sơn – Sao Vàng (quy mô 8.400 ha – tương lai là đô thị loại II); quy hoạch Khu Công nghiệp Lam Sơn – Sao Vàng (quy mô 1.975 ha); quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Công nghiệp Ngọc Lặc (quy mô 150 ha). Nhìn chung, các đồ án quy hoạch được phê duyệt bảo đảm đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền quy định, có tính thực tiễn, tính khả thi và tầm nhìn dự báo cao. Đến nay, toàn tỉnh có 31 đô thị, trong đó có 1 đô thị loại II, 1 đô thị loại III, 1 đô thị loại IV, 28 đô thị loại V; tỷ lệ đô thị hóa đạt hơn 18,4% diện tích toàn tỉnh.