Lượt xem: 1668 | Gửi lúc: 23/01/2018 08:53:42
Bookmark and Share

Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Ngày 18/01/2018 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 30/11/2017 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc học tập quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 15/12/2017 của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Trên cơ sở Kế hoạch 197-KH/ĐU ngày 21/12/22017 của Đảng ủy Sở Xây dựng Thanh Hóa. Ngày 18/01/2018 Đảng ủy Sở Xây dựng đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng. 


Toàn cảnh Hội nghị


Đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh triển khai các nội dung tại Hội nghị

Dự chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy -  Lãnh đạo Sở Xây dựng; các đồng chí đảng Ủy viên, Bí thư các chi bộ, cán bộ, đảng viên Sở Xây dựng. Tại hội nghị đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh đã giới thiệu, quán triệt các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;  Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”;  Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh cho rằng để đưa các nội dung của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng vào cuộc sống nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, trong đó cán bộ, đảng viên của Ngành Xây dựng cần nắm vững những nội dung cơ bản như: đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công tác dân số trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị này, Đảng ủy Sở Xây dựng cũng đã thông qua dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; Hướng dẫn viết thu hoạch cá nhân, việc viết thu hoạch tập trung vào những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng, từ đó liên hệ, vận dụng vào công việc của đơn vị mình, làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động cụ thể của cấp ủy và cá nhân để thực hiện hiệu quả Nghị quyết.   

Mai Văn Huy